Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt


Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen Luonnonvalokuvaajat ry ja sen kotipaikka on Viitasaaren kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on luonnonvalokuvauksen edistäminen ja sen avulla sekä luonnon että kotiseudun kulttuurimaisemien arvostuksen lisääminen sekä tähän liittyen erityisesti Pohjoisen Keski-Suomen alueen luonnon ja kulttuurimaisemien tunnetuksi tekeminen. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on kehittää alan taiteellista tasoa ja jäsentensä ammatillisia taitoja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää luonnon- ja kulttuurimaiseman kuvausta ja ihmisen ja luonnon välistä suhdetta kuvallisen ilmaisun keinoin koskevia keskustelu-, koulutus-, näyttely-, neuvonta-, retkeily- ym. vastaavia tilaisuuksia, harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa, jakaa kohdeapurahoja, lainaa jäsenilleen tarvittavia välineitä ja järjestää kilpailuja. Lisäksi yhdistys pyrkii hankkimaan ja tallentamaan maantieteellisen toiminta-alueensa eri kohteita esittävää kuvamateriaalia kotiseudun luonnosta ja kulttuurimaisemista.


Yhdistyksen varsinaiseksi, äänivaltaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen luontoa ja kulttuurimaisemaa suojelevasti arvottavan päämäärän ja jonka yhdistyksen hallitus asianomaisen kirjallisesta hakemuksesta jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksellä voi olla myös nuorisojäseniä. Nuorisojäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä ottaa alle 15-vuotias nuori henkilö hakemuksesta. Yhdistyksellä voi olla myös hallituksen hyväksymiä oikeuskelpoisia yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä kannattajajäseninä. Hallitus voi kutsua/nimetä kunniajäseneksi yksityisen henkilön, joka on erityisen merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen jäsenistä hallitus pitää jäsenrekisteriä tarpeellisine henkilötietoineen. Jäseneksi hyväksytylle annetaan jäsenkortti.


Yhdistyksen varsinainen ja nuorisojäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen kokouksen kullekin kalenterivuodelle toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittelyn yhteydessä määräämän jäsenmaksun, joka on suoritettava kyseisen vuoden tammikuun loppuun mennessä. Jäsenyyden alkaessa kesken kalenterivuotta, hallitus määrää jäsenmaksun eräpäivän. Nuorisojäsenen jäsenmaksu voi olla enintään puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta. Kannattajajäsenen jäsenmaksun suuruudesta päättää niin ikään yhdistyksen kokous ja jäsenmaksu tulee suorittaa hallituksen asettamaan eräpäivään mennessä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksen jäsenyydestä, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa yli kolme kuukautta sen erääntymisestä taikka määräajaksi tai kokonaan, jos jäsen on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella yrittänyt estää yhdistyksen päämäärien toteutumista taikka vahingoittaa sen mainetta. Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä kirjallisella ilmoituksella hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi, jäsenyys päättyy tällöin kolmen (3) kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Eron tapahtuessa kesken kalenterivuotta, maksettua jäsenmaksua ei palauteta.


Yhdistyksen ylimpänä päättävänä elimenä on yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokous pidetään maalis-huhtikuussa ja siinä käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • käsitellään hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
 • käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • päätetään tilintarkastajien palkkioista
 • määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruus ja käsitellään talousarvio
 • valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa, sekä näille varamiehet
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • valitaan hallituksen muut jäsenet (3:sta 5:teen henkilöä)
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/ 10) äänivaltaisista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.


Hallituksen tulee kutsua koolle yhdistyksen kokous; kokouskutsu lähetetään vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousajankohtaa sähköpostilla tai kirjeellisesti kaikille jäsenille. Yhdistyksen kokousta varten valitaan kutakin kertaa varten erikseen sen kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat ja muut kokousvirkailijat. Käsittelyyn tulevat hallituksen valmistelemat asiat esittelee yhdistyksen kokoukselle hallituksen puheenjohtaja lukuun ottamatta asiaa, jossa hän on esteellinen, jolloin asian esittelee hallituksen varapuheenjohtaja ja jos hänkin on esteellinen tällöin asian esittelee kokoukselle valittu puheenjohtaja. Yhdistyksen kokouksessa 3 §:n 1 mom. tarkoittamalla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni; äänioikeutta ei kuitenkaan ole, jos jäsenellä on erääntyneitä maksamattomia jäsenmaksuja ja jäsenmaksujen laiminlyönti on jatkunut vähintään kuukauden maksun eräpäivästä.

Käsiteltävissä asioissa päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut enimmät äänet; äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut paitsi vaalissa tällöin ratkaisee arpa.

Yhdistyksen kokouksessa nuorisojäsenellä, kannattajajäsenellä ja kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät tärkeimmät asiat käsitellään hallituksen valmistelun pohjalta kuten kiinteistön ostamista, myymistä tai kiinnittämistä koskevat asiat, toimintasuunnitelma ja talousarvio ja sääntöjen muuttaminen.


Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kolme, enintään viisi muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja edustaa yhdistystä ja käyttää sen puhevaltaa ilman eri valtuutusta. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus määrää yhdistyksen varojen käyttöä koskevasta säännöllisestä seurannasta ja tositeaineiston tarkastuksesta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus päättä kutsumistavasta. Hallitus valitsee tarvittaessa kuntakohtaista ja nuorisojäsenten toimintaa varten tarpeelliset vastuuhenkilöt, määrittää näiden toimivaltuudet ja päättää toimintasuunnitelman ja talousarvion rajoissa toiminnan varojen käytöstä.

Hallituksen puheenjohtajan esteen tai esteellisyyden aikana tulee hänen sijaansa hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksessa kullakin siihen kuuluvalla on asioita ratkaistaessa yksi ääni; päätöksenteossa noudatetaan yhdistyksen kokouksen 7. $:n 4. mom. mainittuja määräyksiä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet siihen kuuluvista on kokouksessa läsnä.

9 §
Yhdistyksen toimielinten kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään kokouksessa käsitellyt asiat ja niissä tehdyt päätökset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja; pöytäkirja voidaan tarkastaa toimielimen kokouksessa tai kahden erikseen kokouksessa valitun pöytäkirjantarkastajan toimesta.

10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin.

11 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, kuitenkin ensimmäinen toiminta- ja tilikausi käsittää ajan yhdistyksen perustamisesta vuoden 2001 loppuun. Tilinpäätös ja hallituksen vuosikertomus on annettava tarkastusta varten tilintarkastajille edelliseltä vuodelta helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta antaa hallitukselle toimittamansa hallinnon ja tilien tarkastuksen perusteella lausuntonsa.

12 §
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja toimeenpanna sekä varainkeräyksiä ia arpajaisia, omistaa irtainta omaisuutta sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

13 §
Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat yhdistyksen toimintapäämääriä edistäviin tarkoituksiin sen mukaan kuin purkamisesta päättävä yhdistyksen kokous päättää.

14 §
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.